สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ประวัติสมาคมศิษย์เก่า
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
กิจกรรมประจำปี ๒๕๖๓
สมัครสมาชิก
กิจกรรมประจำปี ๒๕๖๓
ติดต่อเรา
 
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า กลับหน้าหลัก

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ  (ภาคใต้)     (ชุดใหม่) 
สมัยที่ 9  พ.ศ. 2563-2566
******************************************

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์

ตำแหน่ง

1. นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์

508 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

081-9596343

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

2.นายกิตติเทพ  ถาวรสุข

200  ถ.หน้าเมือง  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

081-7387711

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

3. นางเรวดี  กระโหมวงศ์

2/31  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา

081-8984879

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

4. นายครื่น  มณีโชติ 

57/295  ม.3  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา

086-4885847

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

5. พ.ต.ท.ถาวร  ผลกล้า

14  ซ.สันติราฎร์2  ถ.ชลเจริญ  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา

081-4508598

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

6. นายวุฒิชัย  เพ็ชรสุวรรณ 

3/58  ม.3  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา

089-7385065

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

7. นางเครือวัลย์  ทัปนวัชร์

8/110  ม.5  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา

081-4785861

กรรมการและเลขานุการ

8. นางวลีรัตน์  หนูเสน 

177/162  ม.8  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา

086-2933496

กรรมการและเหรัญญิก

9.นายสุรชัย สุริแสง

393 หมู่2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง

อ.เมือง จ.สงขลา
081-5428519 กรรมการ

10. ดต.ศุภกฤษณ  วัฒนา

     

4  ม.1  ต.คลองหอยโข่ง  อ.คลองหอยโข่ง  อ.เมือง จ.สงขลา

081-9908986

กรรมการ

11. นายสามารถ รอดสันเทียะ

203  ม.5  ต.กำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา

089-8765285

กรรมการ

12. นายบุญแก้ว  เทพฉิม

60  ถ.ประชาอุทิศ  ต.ระโนด  อ.ระโนด  จ.สงขลา

081-9577019

กรรมการ

13.นางสาวสุรียพร ทองคำ

22/2 ม.8 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

064-1561932 กรรมการ
14.นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล 80/501 ม.5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จังหวัดสงขลา 086-4600244 กรรมการ
15.นายนราเดช คำทัปน์ 237/19 หมู่ 1 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 098-9746694 กรรมการ
16.นายสุรเชษ บิลสัน

34/1 ม. 5 ต. ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

086-2978778 กรรมการ
17.นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร

147/5 ม.5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

081-5409197 กรรมการ
18.นายชาญวิฑูร สุขสว่างไกร 33/3 ม.3 ต. แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 088-7862379 กรรมการ
19.นางพรทิพย์ ฮวดอุปัต

2 ซ.5 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

085-5825796 กรรมการ
20.นางพัชรินทร์ ทองศรีแก้ว 1063/41 ถ.สนามบิน – ลพบุรีราเมศร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 089-4683244 กรรมการ
21.นางสาววชิรา หงษ์ทอง

20/110 ม.2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จังหวัดสงขลา

087-9697715 กรรมการ
22.นายเสน่ห์ ดาราวลี 230 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 087-6186618 กรรมการ
23.นายมัฆวัต วิไลลักษณ์

132/22 หมู่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

064-0685551 กรรมการ