สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
วิทยาเขตสงขลา
 
วิทยาเขตสงขลา กลับหน้าหลัก

นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

นายกิตติเทพ  ถาวรสุข

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

นางเรวดี  กระโหมวงศ์

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

นายครื่น  มณีโชติ 

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

พ.ต.ท.ถาวร  ผลกล้า

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

นายวุฒิชัย  เพ็ชรสุวรรณ 

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

นางเครือวัลย์  ทัปนวัชร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

นางวลีรัตน์  หนูเสน 

กรรมการและเหรัญญิก

นายสุรชัย สุริแสง กรรมการ

ดต.ศุภกฤษณ  วัฒนา

กรรมการ

นายสามารถ รอดสันเทียะ

กรรมการ

นายบุญแก้ว  เทพฉิม

กรรมการ

นางสาวสุรียพร ทองคำ กรรมการ
นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล กรรมการ
นายนราเดช คำทัปน์ กรรมการ
นายสุรเชษ บิลสัน กรรมการ
นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร กรรมการ
นายชาญวิฑูร สุขสว่างไกร กรรมการ
นางพรทิพย์ ฮวดอุปัต กรรมการ
นางพัชรินทร์ ทองศรีแก้ว กรรมการ
นางสาววชิรา หงษ์ทอง กรรมการ
นายเสน่ห์ ดาราวลี กรรมการ
นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ กรรมการ