สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คณะผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ กลับหน้าหลัก

นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

นายกิตติเทพ  ถาวรสุข

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

นายครื่น  มณีโชติ 

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

พันตำรวจโทถาวร  ผลกล้า

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

นายวุฒิชัย  เพ็ชรสุวรรณ 

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

นางเครือวัลย์  ทัปนวัชร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

นางวลีรัตน์  หนูเสน 

กรรมการและเหรัญญิก

ดร.สุรชัย สุริแสง

กรรมการ

ร้อยตำรวจเอกศุภกฤษณ  วัฒนา

กรรมการ

ดร.สามารถ รอดสันเทียะ

กรรมการ

นายบุญแก้ว  เทพฉิม

กรรมการ

นางสาวสุริยพร ทองคำ

กรรมการ

นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล

กรรมการ

นายนราเดช คำทัปน์

กรรมการ

นายสุรเชษ บิลสัน

กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร

กรรมการ

นายชาญวิฑูร สุขสว่างไกร

กรรมการ

นางสาวพรทิพย์ ฮวดอุปัต

กรรมการ

   

นางสาววชิรา หงษ์ทอง

กรรมการ

 

นายเสน่ห์ ดาราวลี

กรรมการ

นายมัฆวัต วิไลลักษณ์

กรรมการ