มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณทั้ง
แสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
ขอแสดงความยินดีกับนายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ที่รักเคารพท่านอาจารย์สุธิวง
ถวายพระพร ร.10
ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๐
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กรกฏ ทองขะโชค
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอรับบริจาคเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโรง
ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย อนันต์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์สิทธิมนุษยชนครั้งที่ 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติชั้นปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2560
พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กรกฏ ทองขะโชค และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กรกฏ ทองขะโชค อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


หน้าที่ :