TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
สนับสนุนสิ่งของและเงินให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณทั้ง
แสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
ขอแสดงความยินดีกับนายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ที่รักเคารพท่านอาจารย์สุธิวง
ถวายพระพร ร.10
ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๐


หน้าที่ :