สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.64 ถึงวันที่ 8 ก.พ.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
 
     

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายอาญา อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ </font></font></font></font></div></td>
        </tr>
       <tr>
        <td height=