สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.63 ถึงวันที่ 2 พ.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

   

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวรัตนาวดี ทองมา"
ศิษย์เก่า สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกโนรา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทเด็กหรือเยาวชน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563