สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 พ.ค.62 ถึงวันที่ 26 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณทั้ง
 
     

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณทั้ง 2 ท่าน กับผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในเวทีระดับชาติที่สามารถขยายผลความรู้ไปสู่ประชาชนผู้สนใจในวงกว้าง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้นำเสนอผลงานภายใต้ประเด็น งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีผลงานวิจัยที่นำเสนอ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1. ผลงานวิจัย เรื่อง มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤตที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดย อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

2. ผลงานวิจัย เรื่อง ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย ระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับอุตสาหกรรม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน