สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 พ.ค.62 ถึงวันที่ 25 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
 
     

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ผลงานสร้างสรรค์ ชุด "ปลานิล" ของนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ สายฝน ไฝเส้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนิสิตเจ้าของผลงานสร้างสรรค์
1. นางสาวจิราวรรณ ง่วนสน
2. นางสาวบุณยาพร รอดเอียด
3. นางสาวไดอาน่า หนังสือ
4. นางสาววนิดา สุวรรณรงค์
5. นางสาวปานไพลิน อินทรพุฒกิจ
6. นางสาวชนิสรา สุขรมย์
7. นางสาวชวัลลักษณ์ วิเชียรแก้ว
8. นางสาวณัฐกานต์ หนูสุด
9. นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนแก้ว
10. นายสฤษฎิ์พงษ์ นวลสะอาด
11. นายณัฐยศ แก้วทอง
12. นายจตุพล บุนนาค